top of page
< Back

Optical-Resolution Photoacoustic Microscopy With A Needle-Shaped Beam

Rui Cao, Jingjing Zhao, Lei Li, Lin Du, Yide Zhang, Yilin Luo, Laiming Jiang, Samuel Davis, Qifa Zhou, Adam de la Zerda, Lihong V Wang

Optical-Resolution Photoacoustic Microscopy With A Needle-Shaped Beam

Nature Photonics 17 (1), 89-95, 2023

bottom of page